Bilde av representanter fra legevaktsentralen, vaktsentralen, Samfunnssikkerhetens hus og Responssenteret.
Alle døgnkontinuerlige vaktfunksjoner som er samlokalisert i Samvirkesenteret.
Bilde: Toril Berle Schalck

Samarbeid mellom vaktfunksjoner sikrer effektiv krisehåndtering

Etter etableringen av Samvirkesenteret, har antallet mobiliseringer av kommunens kriseledelse gått ned. Noe av årsaken kan være at flere hendelser løses tidligere gjennom vanlig drift i senteret.

Fredag var det samling i Rosenkrantzgate 3 med de ulike døgnkontinuerlige vaktfunksjonene som er samlokalisert i Samvirkesenteret i første etasje. Temaet var blant annet hvordan de ulike vaktfunksjonene kan jobbe sammen for å kunne jobbe mest mulig effektivt når krisen inntreffer.

Samarbeid gir resultater

Beredskapskoordinator, Responssenteret, Vaktsentralen og beredskapskoordinator fra Samfunnssikkerhetens hus har sittet sammen siden oppstarten i 2021. Legevaktsentralen har også bemannet kontor i Samvirkesenteret.

Selv om man i hverdagen har svært ulike oppgaver, er erfaringen at ved større og mindre hendelser, kan samarbeidet mellom de ulike vaktfunksjonene være helt avgjørende. Sammen sitter vi på mye informasjon om kommunen og kommunens innbyggere, og denne informasjonen kan være helt vesentlig når det oppstår en krise.

Disse sitter i Samvirkesenteret:

  • Responssenteret er et døgnbemannet alarmmottak som følger opp alle utløste alarmer, for eksempel trygghetsalarm med sensorer, GPS, medisineringsstøtte eller kamera. Senteret er bemannet med helsepersonell, og er et kompetansesenter for bruk av velferdsteknologi. 
  • Vaktsentralen er Bergen kommunes døgnåpne beredskapssenter. Her kan innbyggerne melde inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø.
  • Beredskapskoordinator følger med på ulike kilder for å til enhver tid ha et riktig situasjonsbilde. Ved en hendelse er koordinatorene et bindeledd mellom vaktfunksjonene i Samvirkesenteret, eksterne aktører og kriseledelsen i kommunen. Koordinatoren bistår kriseledelsen med metodikk og rådgivning under håndteringen av en krise.
  • Legevaktsentralen har en fullverdig reserveløsning i Samvirkesenteret og kan utvide med flere operatører ved å bruke plassene her.

I tillegg er det fasiliteter til at eksterne aktører også kan inviteres inn i senteret ved større arrangement eller hendelser.

Jevnlige øvelser

For å kunne samarbeide best mulig, må de ulike funksjonene har god kjennskap til hverandre og forstå hverandres arbeidshverdag. Det gjennomføres jevnlige driftsmøter mellom de ulike vaktfunksjonene. Fredagens samling var første offisielle samling, og samlingen ble brukt til presentasjon av de ulike fagområdene, avklaringer og en plan for hvordan samarbeidet skal foregå. Planen videre er å gjennomføre halvårige øvelser med aktuelle scenario. Øvelsene skal gjøre oss enda bedre i stand til å håndtere kriser sammen.