Sammen om et tryggere 17. mai-arrangement

17. mai komiteen, beredskapsaktørene og Samfunnssikkerhetens hus samarbeider om et enhetlig og strukturert beredskapsplanverk som skal danne grunnlaget for årets og fremtidens 17. mai-feiringer.

Skrevet av: Svein Erik Malkenes, Operasjonell leder Samvirkesenteret SSH

En av samfunnets viktigste oppgaver er forebygging av hendelser som kan true sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse – «Prevention is better than cure».

Vil unngå uønskede hendelser

17. mai i Bergen er et stort by arrangement, der vi kan forvente besøk og tilstedeværelse av ca. 100 000 mennesker. Store og åpne arrangementer som dette er både komplekst og ressurskrevende. Arrangementets egenart kan derfor utgjøre et betydelig risikobidrag til samfunnet i tiden det pågår, noe som igjen krever omfattende risikoreduserende tiltak og involvering fra mange aktører. Feil bruk av ressurser, manglende gjenbruk av erfaring og økt fare for feilrepetering kan i verste fall medføre store konsekvenser for mennesker, miljø, materiell, og ikke minst for byens og vertskapets omdømme.

For å unngå uønskede hendelser under gjennomføringen av 17. mai-feiringen i Bergen, må risikoer styres eller kontrolleres slik at arrangementet blir både trygt og trivelig for byens innbyggere, besøkende og ikke minst for alt personell som skal ivareta sikkerheten.

En overordnet plan

Samfunnssikkerhetens hus skal, også i forbindelse med store by arrangement,  legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke og kompetansebygging innen samfunnssikkerhet og beredskap i Vestland fylke. Samfunnssikkerhetens hus er til for å styrke kommunal beredskap og for å møte større og mer komplekse utfordringer i regionen.

SSH har i arbeidet med 17. mai-arrangementet ansvaret for å gjennomføre en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, gjennomføre en overordnet beredskapsanalyse og utarbeide en overordnet forebyggende plan. Planverket vil bli bundet sammen i én overordnet beredskapsplan som koordinerer gjeldende planer. Hovedhensikten er å sikre trygg gjennomføring av arrangementet og å sørge for felles, strukturert og enklere arbeid med beredskapsplanverk både for årets 17. mai-feiring og for tilsvarende arrangementer i fremtiden.

Vil skape en attraktiv arrangementsby

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom ved næringsseksjonen er tildelt konsernansvaret for fagområdet store arrangement. «Plan for store arrangement 2019 – 2030» er utarbeidet for å synliggjøre hvordan Bergen kan videreutvikle seg som arrangementsby og viser til mulighetene som store arrangement gir i form av å gjøre byen mer attraktiv for både innbyggere og tilreisende, i tillegg til en positiv samfunnsøkonomisk gevinst. Planens hovedmål er å skape en aktiv, attraktiv og unik arrangementsby, som skal bidra til å skape verdi, vekst, utvikling, samarbeid og opplevelser.

I tråd med «Plan for store arrangement 2019 – 2030»  er Arrangementsgruppen etablert. Gruppen består av politi, Bergen brannvesen, Bergen Havn, Samfunnssikkerhetens hus, Bymiljøetaten, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, Helsevernenheten, Skyss, Forsvarsbygg, Mattilsynet, Kontor for skjenkesaker og Næringsseksjonen.

– Målet med Arrangementsgruppen er å gjennomføre jevnlige samhandlingsmøter hvor man utveksler erfaringer, kommer med innspill til forbedring av prosesser, gir veiledning og god oppfølging av arrangører og prosjekter, og gjennom dette arbeidet kvalitetssikre en god og sikker gjennomføring av byens store arrangementer. Et godt samarbeid på tvers av fagområder viser seg å gi resultater i unisone tilbakemeldinger til arrangører som der igjen gir trygge og sikre arrangement for deltagere, publikum og lokalsamfunnet for øvrig, sier Kjersti Halvorsen i Arrangementsgruppen.

Perfekt treningsarena for samvirke

Flere av hovedaktørene vil være representert med sine liaisoner i SSH Samvirkesenter 17. mai. Arrangementet vil koordineres herfra og liasonene vil være i direkte kontakt med beslutningstakere i egen organisasjon og melde videre til gruppen.

De mest sentrale aktørene som vil samvirke under arrangementet, er:

  • Bymiljøetaten Bergen kommune
  • Vest politidistrikt
  • Bergen brannvesen
  • Helse Bergen
  • Skyss
  • Tide
  • Vestland fylke
  • Statens Vegvesen
  • Bergen kommune arrangementsgruppe

I tillegg er det flere aktører som på en eller annen måte er involvert i selve gjennomføringen.

Bereder grunnen for framtidens arrangement

Bygget på erfaringene fra Sykkel VM i 2017, og det svært gode arbeidet med å etablere en internasjonal standard som nå er i sluttfasen, er det lagt et viktig grunnlag for det samvirket som nå etableres for gjennomføringen av store byarrangementer i Bergen og regionen. Fra et beredskaps ståsted er det svært gledelig at man nå ytterligere kan profesjonalisere arbeidet med beredskap knyttet til denne type aktiviteter i byrommet, blant annet under VM i Thriathlon som skal arrangeres i Bergen 28. august 2022.

Vi benytter anledningen til å takke alle våre samvirkeaktører for velvilje og konstruktiv dialog i dette viktige og banebrytende arbeidet.

Først publisert: 05.04.2022