Sårbarheter i endring

Bildet som ble tegnet på konferansen var ganske dystert. Det positive budskapet er at negative utslag kan forebygges, om risikoerkjennelsen konverteres til tiltak.

Skrevet av: Alfa Sefland Winge, PHD kandidat Samfunnssikkerhetens hus

Mer enn 460 deltakere innen beredskap, krisehåndtering og totalforsvaret var samlet når DSB arrangerte Samfunnssikkerhetskonferansen 2. og 3. juni. Programmet favnet vidt og satte innledningsvis erfaringer fra Covid19 pandemien og barn og unges behov under kriser på dagsorden.

Sammenheng mellom det lokale og overordnede

Ukraina-krigen satte uvegerlig også sitt preg på innledningene. Sammenhengen mellom klimakrisen og stormakts-rivalisering vil også treffe barn og unge lokalt i Norge, så sammenhengen mellom det svært overordnede og det helt lokale ble dermed ganske tydelig. Bildet som tegnes er således dystert. Det positive budskapet er at en rekke negative utslag kan forebygges, om risikoerkjennelsen konverteres til tiltak for å øke motstandsevnen.

Det handler om mennesker

Forståelsen av sårbarheter er i endring, også i USA, både med hensyn til pandemien, klima og cyber, helse og omsorg. Organisering av offentlige tjenester og forvaltning av infrastruktur og tillit i befolkningen er sentralt for at vi kan lykkes bedre. Derfor er falske nyheter et stort samfunnsproblem. De utfordringene som New York står overfor, er de samme som Bergen står overfor. Det handler om mennesker. For å lykkes med beredskap og krisehåndtering, trenger vi å balansere ulike interesser og behov, lære av tidligere feil, utvikle ny kunnskap og benytte folks kreativitet til å finne nye løsninger og koordinere innsats sammen med de aktørene som står i førstelinjen. Det er Samfunnssikkerhetens Hus i Bergen kommune rigget for.

Først publisert 13.06.2022