Masterstudent Elin Hatteberg Aadnevik står foran logoen til Samfunnssikkerhetens hus
Masterstudent Elin Hatteberg Aadnevik forsker på samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus
Bilde: Thor Eirik Borgersen

Studerer samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus

Elin Hatteberg Aadnevik ser på hva som kjennetegner samordningsrollen som Samfunnssikkerhetens hus har innenfor samfunnssikkerhet i Norge, og på hvordan andre samordningsaktører forstår denne rollen.

Oppgaven er under veiledning av professor Lise H. Rykkja og universitetslektor Johannes S. Førde, og er en del av forskningsgruppen Politisk organisering og flernivåstyring ved UiB.

Et samlingspunkt for samordning

Koronapandemien våren 2020 illustrerer viktigheten av et velorganisert samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid i Norge. Gjennom pandemien ble det pekt på en rekke utfordringer knyttet til samordning (NOU 2021: 6). Selv om pandemien var med på å tydeliggjøre disse samordningsutfordringene, har de eksistert lenge i det norske samfunnssikkerhetssystemet. Samfunnet er stadig i endring, og vi må følge den utviklingen som samfunnet er en del av for å kunne håndtere gjenstridige problemer. Bergen kommune ønsker å bidra til denne utviklingen ved å skape et samlingspunkt for samordning gjennom etableringen av Samfunnssikkerhetens hus.

Samfunnssikkerhetens hus er et initiativ fra Bergen kommune for å sikre samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av kommuner og aktører i regionen Vestland. Gjennom min studie ønsker jeg å undersøke hvordan en slik etablering vil passe inn i den vertikale styringskjeden for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Dette er viktig for å få en bedre forståelse for hva Samfunnssikkerhetens hus er for noe, og hvordan utviklingen av slike samvirkeordninger fungerer i den allerede etablerte strukturen. Dette er også nødvendig å undersøke dersom flere kommuner velger å følge Bergen sine fotspor og etablere slike ordninger for samfunnssikkerhetsarbeid på et regionalt nivå.

Hvordan forstå samordningsrollen

Foreløpig problemstilling for studien lyder som følger: «Hva kjennetegner samordningsrollen som «Samfunnssikkerhetens hus» i Bergen kommune har innenfor samfunnssikkerhet i Norge, og hvordan forstår andre samordningsaktører denne rollen?» På denne måten tar studien for seg hvordan Samfunnssikkerhetens hus selv forstår sin egen samordningsrolle for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Men for å undersøke hvordan en kan forstå samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus i et større system, undersøker også studien hvordan Statsforvalteren som representant på det regionale nivået, og DSB som representant på det nasjonale nivået, forstår denne rollen. Studien benytter seg av kvalitative metoder som dokumentanalyse og intervju av aktører på de forskjellige nivåene. Teorien som benyttes stammer fra sentrale tilnærminger fra organisasjonsteori hos Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. Hovedelementet i teorien handler om hvordan formelle aspekt, kulturelle aspekt og aspekter ved ansvar påvirker samordning mellom aktører på samfunnssikkerhetsfeltet.  Ved hjelp av denne teorien, sammen med dokumentanalyse og intervjuene, vil studien undersøke hva som kjennetegner samordningsrollen til Samfunnssikkerhetens hus og hvordan andre aktører forstår denne rollen.

 

Artikkelen ble først publisert 18 mars 2022.