Bilde av strategisamling i Samvirkeaktørene
Tredje strategisamling for Ukrainasituasjonen.
Bilde: Hans Marius Hauge

Ukrainasituasjonen krever et tettere samarbeid mellom aktørene

SSH har gjennomført tre møter med interne og eksterne aktører. Hensikten er å få en felles situasjonsforståelse og strategi knyttet til situasjonen i Ukraina og hvordan den kan påvirke vår region.

Til å delta i prosessen inviterte vi Vest Politidistrikt, Helse Bergen HF, Heimevernet, HV09, DSB/Sivilforsvaret avdeling Hordaland, Haakonsvern Orlogsstasjon,  Askøy kommune, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Mattilsynet Bergen og omland, Bergen Vann, Bergen Havn AS, Telia AS, Equinor Energy ASA, Eviny AS og Avinor AS  Bergen Lufthavn. Fra Bergen kommune deltok kommuneoverlegen, Bergen brannvesen, Seksjon for Digitalisering og Innovasjon, Etat for landbruk, Innkjøp konsern og Etat for inkludering. Noen av scenariene ble i tillegg drøftet med andre relevante aktører, for eksempel ble Senter for migrasjonshelse involvert i flyktningscenariet.

Hvordan vil situasjonen i Ukraina påvirke oss?

Innledningsvis ønsket SSH å kartlegge hvordan scenariene ville påvirke de ulike aktørenes tjenesteproduksjon på kort og lang sikt. Møtene ble gjennomført som arbeidsmøter med gruppearbeid og plenumsdiskusjoner hvor alle deltakerne spilte inn sine synspunkt.

I det første møtet ble det utarbeidet ni scenarier:

 • Større tilstrømming av flyktninger over kort tid
 • Kjernefysisk/kjemisk/biologisk nedfall eller utslipp
 • Svikt eller tap av forsyningssikkerhet
 • Svikt eller tap av kraftforsyning
 • Svikt eller tap av IKT infrastruktur
 • Massedemonstrasjoner/opprør i befolkningen
 • Sabotasje av kritisk infrastruktur
 • Russland utvider angrepene mot Ukraina og andre land og NATO blir aktiv part i Ukraina-konflikten
 • Pandemi

Hensikten var å skape en felles situasjonsforståelse, få tilbakemelding på hvorvidt scenariene er relevante og legge grunnlaget for en arena for samarbeid og informasjonsutveksling. Underveis kom man frem til at flere av scenariene går over i hverandre og en fikk kartlagt flere gjensidige avhengigheter.

I de to siste møtene kartla arbeidsgruppene eksisterende tiltak og behov for nye tiltak, basert på utfordringene som ble avdekket i de ni scenariene.

– Felles strategier for bedre samvirke

Resultatet av samlingene blir en samlet rapport som beskriver scenariene og strategiene og anbefalinger om tiltak.  Tiltakene er aktuelle både for enkeltaktører og i samvirke mellom aktørene.

Vi samlet oss om sju hovedstrategier:

 1. Strategi for bemanning, kapasitet og kontinuitet
 2. Strategi for koordinering av informasjon
 3. Strategi for egenberedskap i vid forstand
 4. Strategi for forsyningssikkerhet
 5. Strategi for omfattende tap av strøm
 6. Strategi for mottak av flyktninger
 7. Strategi for samhandling, samordning og koordinering

Det var enighet om at det er et spesielt behov for å utarbeide felles konkrete planer for å håndtere en situasjon med omfattende og vedvarende tap av strøm. I dette scenariet er vi svært sårbare, og scenariet utløser flere av de andre scenariene. Samfunnssikkerhetens hus vil ta initiativ til et videre arbeide med en mer konkret strategi rundt omfattende tap av strøm. Behovet for samordning og koordinering er stort, spesielt knyttet til felles situasjonsforståelse, informasjon og krisehåndtering. Dersom dette scenariet inntreffer, vil Samfunnssikkerhetens hus  tilby samvirkesenter hvor samarbeidsaktørene kan sende liaisoner, slik at aktørene kan få en felles situasjonsforståelse og koordinere innsatsen.

-Det har vært noen gode og verdifulle samlinger for regionens samvirkeaktører. Samlingene har satt fokus på viktige og kritiske funksjoner som det er nødvendig å videre planlegge og dokumentere for samvirke.  Dette for at beredskapen til kommunen og regionen kan ivaretas på en god måte ved større hendelser, sier Christian Hafstad, Leder maritim/Sikrings- og beredskapsleder ved Bergen Havn.

– Veien videre

SSH vil utarbeide en sluttrapport med scenariene og tilhørende strategier. Rapporten blir sendt ut til deltakerne og relevante aktører i regionen. Flere av deltakerne ytret også ønsker om å opprettholde og ivareta nettverket som ble opprettet i forbindelse med strategisamlingene.

-Det har vært gledelig at så mange av aktørene har vært interessert i delta i arbeidet med å identifisere felles utfordringer knyttet til krigen i Ukraina. Resultatet vil ha stor verdi for den enkelte aktørs og fellesskapets arbeid for å være bedre rustet dersom ett eller flere av scenarioene inntreffer, sier beredskapssjef Rune Bratland.