Uten forebyggende samvirke, vil vi ikke lykkes når krisen inntreffer

- Dersom vi ikke samvirker i fredstid, vil vi ikke lykkes med samvirke i krise og krig. Med beredskap og kriseledelse som bakteppe, snakket beredskapssjefen om viktigheten av forebyggende samvirke.

-Vi lever i en verden i endring der vi ser at alvorlige hybride trusler tar større plass og påvirker samfunnets stabilitet og trygghet, sier Rune Bratland. Med beredskap som bakteppe snakket beredskapssjefen om viktigheten av samvirke på RAYVN symposium 01. november. 

Samvirke må øves på

Den siste tiden har vi hatt flere hendelser der det er uklart hvem som har skyld i hendelsen. Som eksempel nevner Bratland sabotasjen på gassrørledningen Nordstream. Alvorlige hendelser kan ikke håndteres alene, og i slike situasjoner oppstår det et krevende informasjonsbehov lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette må håndteres, og vi er avhengige av et godt samarbeid og samvirke mellom de ulike beredskapsaktørene.

-Mitt hovedinntrykk er at samvirke som oftest fungerer på taktisk nivå i organisasjonene da det trenes og øves på samvirke, sier Bratland.  Han mener at horisontalt og vertikalt samvirke avhenger av samvirkekultur og ledelsens forventninger til å samvirke i egen virksomhet. Organisasjoner med ledere som forventer  og etterlever samvirke i egen virksomhet, vil være bedre i stand til å lykkes i å samvirke med andre.

-For å opprettholde et godt samvirke, må organisasjonene hele tiden utvikle seg ved å lære og aktivt søke og korrigere feil og avvik. Målet må være å dra nytte av erfaringer både fra reelle hendelser, trening og øving, hevder beredskapssjefen.

Bergen kommune tar initiativ til bedre samvirke

Forebyggende operasjonelt samvirke er allerede satt i gang på regionalt og lokalt nivå. Samfunnssikkerhetens hus har nå tatt initiativ til et tettere samarbeid med sentrale beredskapsaktører i regionen. Sammen ser vi på ulike scenarier som kan berøre oss alle, som vi må forberede oss på og som vil kreve godt samvirke:

  • Eskalert flyktningsituasjon
  • Kjernefysisk nedfall
  • Forsyningssvikt/tap
  • Svikt eller tap av kraftforsyning
  • Svikt eller tap av IKT infrastruktur
  • Massedemonstrasjoner/opprør
  • Sabotasje av kritisk infrastruktur
  • NATO blir en aktiv part i Ukraina krigen

-Den første samlingen har tydelig vist behovet for samarbeid og samvirke. Hovedmålet er å se på hvordan vi sammen kan forberede oss på et regionalt og operasjonelt nivå, hvordan vi sammen kan bli mer proaktive, bedre kommunikasjonen og legge grunnlaget for gode vurderinger og riktige beslutninger, sier beredskapssjef Rune Bratland.

Først publisert: 04.11.2022