Vil ha felles strategier regionalt for å møte Ukraina-krisen

Krigen i Ukraina påvirker oss alle - vi må ha fokus på felles strategier for å håndtere scenarioer og regionalt samvirke i fredstid for å kunne lykkes i krisetider, sier beredskapssjef Rune Bratland

Beredskapssjefen i Stavanger har tatt initiativ til et møte med Samfunnssikkerhetens hus for å høre om vårt arbeid rundt Ukraina-situasjonen som krever et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene. På møtet var beredskapsrepresentanter for Stavanger og Sandnes kommune,  Sivilforsvaret i Rogaland, Statsforvalteren i Rogaland og Sør-Vest Politidistrikt.

Sett på mulig risiko

Bakgrunnen er at sivilforsvaret i Rogaland har tatt et initiativ for å se på nasjonal trusselvurdering, der man har sett nærmere på relevante risikoscenarioer som kan inntreffe som følge av Ukrainakrisen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på dette, fornye og revidere dokumentasjon vedrørende scenariobeskrivelser, strategi, samarbeid og samvirke i eget ansvarsområde. 

Arbeider målrettet

Bergen kommune og Samfunnssikkerhetens hus arbeider målrettet med å identifisere risikoer og sårbarheter som Ukrainakrisen representerer, og som påvirker kommunenes innbyggere, tjenesteproduksjon og andre kritiske tjenesteområder. Ukrainakrisen vil påvirke oss på mange områder der vi har begrensete muligheter for redusere sannsynligheten for at det vil skje.  Derfor blir det ekstra viktig at beredskapsaktørene arbeider sammen om felles utfordringer og løsninger på disse. 

På bakgrunn av situasjonen i Ukraina etter at Russlands invasjon i februar 2022, usikker sikkerhets- og forsyningssituasjon i Europa, og skjerpet etterretningstrussel nasjonalt, inviterte Samfunnssikkerhetens hus høsten 2022 lokale og regionale beredskapsaktører til en møteserie hvor vi utarbeidet en felles situasjonsforståelse i form av scenariobeskrivelser og anbefalinger til felles strategier for å møte og håndtere utfordringene i Bergensområdet knyttet til krigen i Ukraina.

Bereder grunnen for bedre samvirke i kriser

Gjennom felles innsats er det nå lagt et viktig grunnlag for å kunne samvirke om felles håndtering av alvorlige og komplekse hendelser. Dette er i tråd med Samfunnssikkerhetens visjon: Et tryggere samfunn – sammen! Følgene av Ukrainakrisen er både komplekse og sammensatte. I et samvirkeperspektiv er det derfor svært gledelig at man nå ytterligere kan profesjonalisere arbeidet med beredskap knyttet til denne type kriser.

Vi benytter anledningen til å takke alle bidragsytere for aktiv deltakelse, informasjonsdeling og konstruktiv dialog i dette viktige arbeidet med å bygge et enda mer robust samfunn – sammen.