Bilde av aktørene i Samvirkesenteret
Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling medførte mange gode diskusjoner. Fra venstre: Beredskapssjef Rune Bratland, beredskapskoordinator Bodø, Anne Stemland Olsen, assisterende kommunedirektør Bodø, Anna Margrethe Welle og beredskapskoordinator SSH Hårek Pettersen
Bilde: Elisabeth Vedeler

Samfunnssikkerhetens hus fikk besøk av Bodø kommune

Onsdag 30. september fikk Samfunnssikkerhetens hus besøk av Bodø kommune. Hensikten var å utveksle erfaringer og diskutere utfordringer på tvers av kommunene.

Gjennom dagen fikk assisterende kommunedirektør Anna Margrethe Welle og beredskapskoordinator Anne Stemland Olsen i Bodø kommune innblikk i hvordan Bergen gjennom Samfunnssikkerhetens hus jobber aktivt med lokal og interkommunal samvirkekultur og hvilken effekt en slik investering har hatt på samfunnssikkerts- og beredskapsarbeidet både i kommunen og regionen. Bodø kommune presenterte ulike samvirke- og beredskapsinitiativ i beredskapsmiljøet i Bodø og Salten-regionen, hvor det kan trekkes flere paralleller mellom de to kommunene.

Kommunal beredskap

Gjennom hele dagen ble det diskutert ulike utfordringer kommunal beredskap står overfor og hvordan de to kommunene jobber med samfunnssikkerhet. Det ble synliggjort hvordan Bergen kommune har styrket både sin beredskapsevne gjennom etablering av aktive samvirkearenaer og satsning på kapasitet og ressurser innen fagfeltet. Det ble spesielt diskutert verdien av å utnytte tilgjengelige verktøy for å gjøre beredskapsarbeidet med strukturert og i større grad egnet for bedre analyse og prediksjon. VI diskuterte også hvordan Samfunnssikkerhetens hus har jobbet med lokal påvirkning av krigen i Ukraina, og hvordan beredskapsaktørene i fellesskap kan finne løsninger på disse utfordringene. Standardisering av beredskapsplanverk på alle nivå i kommunen var også et tema, hvor vi demonstrerte hvordan vi har utviklet dette de siste årene.

- Vi satt stor pris på gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Særlig var det inspirerende å se på løsningene dere har utviklet for å skape og vedlikeholde et godt situasjonsbilde og dele informasjon. Det var også veldig nyttig å se hvordan dere har strukturert arbeidet internt i etaten og ut i resten av kommunen for å sikre systematisk og helhetlig beredskapsarbeid både når det kommer til planer, håndtering, forebygging og kompetanseheving», sier beredskapskoordinator i Bodø kommune, Anna Stemland Olsen.

Mange likhetstrekk i beredskapsarbeidet

Bodø kommune har som etablert mål å være en sentral beredskapsaktør i regionen, noe som er nedfelt i kommunens overordnede strategi. Kommunens geografiske utstrekning og infrastruktur byr på mange beredskapsmessige utfordringer som kommunen må håndtere. Samtidig er kompetansemiljøet i byen stort og sammensveiset på tvers sektorer og etater. Samlokaliseringsprosjektene med nødetatene, universitetsmiljøet og interkommunalt samarbeid bidrar til å styrke beredskapsevnen i regionen.

- Det har vært nyttig å få innblikk i Bodø kommune sine tanker om beredskapsarbeidet. Selv om kommunene er ulike, finnes det også mange likhetstrekk både med ambisjonsnivå, samvirkeaktører innenfor kommunegrensen og tverrsektorielt samarbeidsklima. Jeg håper resultatet av dagen blir et tettere samarbeid og erfaringsutveksling fremover. Slike samarbeid med andre kommuner er gjensidig verdifulle uavhengig av geografisk avstand», sier beredskapssjef i Bergen, Rune Bratland.