Beredskapssjef Rune Bratland og deltakere på oppstartsmøte for Bergen ROS 2023.
Beredskapssjef Rune Bratland ønsker velkommen til oppstartsmøtet for Bergen ROS 2023.
Bilde: Svein Erik Malkenes

Stor oppslutning av beredskapsaktørene ved oppstart av Bergen ROS 2023

Det var svært god representasjon fra beredskapsaktørene da Bergen kommune og Samfunnssikkerhetens hus inviterte til oppstartmøte for Bergen ROS 2023.

Arbeidet med revideringen av den overordnede risiko - og sårbarhetsanalysen for Bergen er i gang. 

Beredskapssjef Rune Bratland ønsket velkommen med bakgrunn og forankring for  Bergen ROS 2023, før han presiserte viktigheten av samordning og samvirke.

Legger grunnlaget for riktige beslutninger

-Hovedmålet er å se på hvordan vi sammen kan forberede oss på et regionalt og operasjonelt nivå, hvordan vi sammen kan bli mer proaktive, bedre kommunikasjonen og legge grunnlaget for gode vurderinger og riktige beslutninger i framtiden, sa Bratland. Vi lever i en tid med store endringer og behovet er stort for å etablere en ny og oppdatert overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen.  Bratland vektla også erfaringene fra arbeidet med scenariobeskrivelser knyttet til Ukrainakrisen, og hvordan dette arbeidet har bidratt til å se på samfunnsutviklingen med nye øyne. 

Veien til målet

Prosjektleder for Bergen ROS 2023, Brita Øygard, hadde stram regi på oppstartsmøtet og informerte blant annet om framdriftsplan og veien fram til utforming av rapport. Overordnet er arbeidet med Bergen ROS 2023 inndelt i fem arbeidsgrupper med følgende hovedtema:

  • Folkehelse
  • Store ulykker
  • Kritisk infrastruktur
  • Natur og kultur
  • Tilsiktede hendelser

Seniorrådgiver Kari Maisol Knudsen gjennomgikk metode og verktøy for helhetlig ROS-arbeid samt en gjennomgang av tidligere erfaringer og beste praksis for god tilnærming til tematikken. 

Statsforvalteren har lagt listen

Oliva Marie Bakketun fra Statsforvalteren presenterte arbeidet med fylkes-ROS, som kommer ut innen kort tid. Den nye ROSen for Vestland er et omfattende og verdifullt faktagrunnlag for Bergen ROS 2023, og bidragsyterne vil få tilgang til det foreløpige utkastet gjennom arbeidsprosessen.

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid med drøftelse og gjennomgang av predefinerte hendelser innen gitte scenariokategorier.