Illustrasjonsbilde kurs
Samfunnssikkerhetens hus tilbyr kurs og rådgivning innenfor fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap
Bilde: Eivind Senneset

Avdeling for kurs og rådgivning

Avdelingen har ansvar for rådgivningstjenestene vi gir til enheter i Bergen kommune og samarbeidskommuner. Avdelingen har også ansvar for kursporteføljen Samfunnssikkerhetens hus har etablert.

Avdeling for kurs og rådgivning er knyttet tett opp mot lov- og forskriftskrav om kommunal beredskapsplikt og handler om disse fagområdene: 

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse 
  • Beredskapsplanlegging
  • Krise- og beredskapsledelse 
  • Øvelsesplanlegging og –gjennomføring 
  • Krisekommunikasjon  

Konsernansvar

Etaten Samfunnssikkerhetens hus har konsernansvar for beredskap i Bergen kommune. Avdelingen har ansvaret for at etaten følger opp dette ansvaret gjennom kurs, rådgivning, veiledere og verktøy. Avdelingen har også ansvar for å etterse at praksisen i byrådsavdelingene er i henhold overordnede føringer.

Samfunnsoppdrag

Vi vet at det er stor variasjon i hvor mye kompetanse og ressurser kommunene i Norge har for å løse sitt samfunnsoppdrag på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Vi er opptatt av å dele vår kompetanse med andre og erfarer at vi også lærer og utvikler oss i samspill med andre. Vi håper å legge til rette for at vi sammen kan øke oppmerksomheten på dette fagfeltet, som overordnet sett og for oss alle handler om å ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet. 

Vi ønsker et tett og godt samspill med våre samarbeidspartnere, på tvers av byrådsavdelinger og organisasjoner og mellom fagdisipliner og bransjer for å lykkes med dette arbeidet.