Bilde av aktører under åpningen av SSH
Samfunnssikkerhetens hus ønsker et tett og godt samspill med våre samarbeidspartnere, på tvers av byrådsavdelinger og organisasjoner og mellom fagdisipliner og bransjer for å lykkes med dette arbeidet.
Bilde: Eivind Senneset

Forsknings- og kompetansesenteret

Forskning- og kompetansesenteret vil være et knutepunkt for kunnskaps- og kompetanseutvikling for kommunene og fagmiljøene vi samarbeider med i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Avdelingen har ansvar for rådgivningstjenestene vi gir til enheter i Bergen kommune og samarbeidskommuner. Den har også ansvar for kursporteføljen Samfunnssikkerhetens hus har etablert.  

Rådgivning og kurs

Forskning- og kompetansesenterets kurs og rådgivningstjenester er knyttet tett opp mot lov- og forskriftskrav om kommunal beredskapsplikt og handler om disse fagområdene: 

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse 
  • Beredskapsanalyse og beredskapsplan 
  • Krise- og beredskapsledelse 
  • Øvelsesplanlegging og –gjennomføring 
  • Krisekommunikasjon og mediesamarbeid 

Tilrettelegger for forskning 

Avdelingen tilrettelegger for utvikling og gjennomføring av forskningsaktiviteter på relevante samfunnssikkerhetsutfordringer sammen med forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Avdelingen er også en arena for å koble forskning og akademia opp mot et praktisk, operativt fagmiljø. Vi setter pris på henvendelser fra masterstudenter som ønsker å samarbeide med oss om masteroppgaven sin og vi forsøker så godt vi kan å legge til rette for det, blant annet ved å bruke vårt nettverk i forbindelse med datainnsamlingen. 

Samfunnsoppdrag

Vi vet at det er stor variasjon i hvor mye kompetanse og ressurser kommunene i Norge har for å løse sitt samfunnsoppdrag på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Vi er opptatt av å dele vår kompetanse med andre og erfarer at vi også lærer og utvikler oss i samspill med andre. Vi håper å legge til rette for at vi sammen kan øke oppmerksomheten på dette fagfeltet, som overordnet sett og for oss alle handler om å ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet. 

Vi ønsker et tett og godt samspill med våre samarbeidspartnere, på tvers av byrådsavdelinger og organisasjoner og mellom fagdisipliner og bransjer for å lykkes med dette arbeidet.