Bilde av beredskapssjef sammen med andre beredskapsaktører
Et godt samarbeid er en forutsetning for å utnytte samlet kompetanse, ressurser og informasjon på en best mulig måte.
Bilde: Eivind Senneset

Samvirkeaktører

Vestlandet står overfor flere utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i fremtiden. Et godt samarbeid er avgjørende for å utnytte kompetanse og ressurser på en best mulig måte.

Risiko, sikkerhet og sårbarhet er ikke statiske størrelser og tilstander, men i stadig endring. Foranderlig og dynamisk – påvirket av for eksempel klimaendringer, digitalisering, globalisering, den sikkerhetspolitiske situasjonen, migrasjon og samfunnsutviklingen for øvrig.

Et samfunn i stadig endring

Både nasjonale og internasjonale forhold har påvirkning på samfunnslivet i vår region. Risikobildet er sammensatt og komplekst og de ulike farehendelsene som kan ramme samfunnet fordrer solid forebyggende arbeid, rask respons og koordinering for å ivareta liv, helse, miljø og samfunnskritisk infrastruktur. For å møte fremtidens utfordringer må vi jobbe sammen.

Sammen i samfunnssikkerhetsarbeidet

Samfunnssikkerhet er et sammensatt fagområde. Mange aktører har oppgaver og ansvar innen samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet i Norge, i alle delene av samfunnssikkerhetskjeden. Aktørene er representert av offentlige organisasjoner tilknyttet ulike forvaltningsnivå og sektorer. I tillegg har flere private virksomheter, frivillige og ideelle organisasjoner myndighetsdelegerte oppgaver for å understøtte samfunnssikkerhetsarbeidet. En rekke utfordringer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet er sektorovergripende og kan ikke håndteres innenfor én sektor alene eller på ett enkelt nivå i forvaltningen. Koordinering og samarbeid på tvers av sektorgrenser og mellom ansvarlige myndigheter og andre aktører på lokalt, regionalt og sentralt nivå er en forutsetning for å skape trygge lokalsamfunn. Samfunnssikkerhet et felles ansvar.

Hvem er samvirkeaktørene?

Aktørbildet på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet er mangfoldig. En rekke av hendelsene som preger risikobildet i kommunen kjennetegnes av kompliserte og uoversiktlige årsakssammenhenger og følgekonsekvenser. Det er derfor mange organisasjoner og virksomheter som har et ansvar for forebygging, beredskap og krisehåndtering. Aktørene er fordelt mellom offentlig, privat, frivillig og ideell sektor. De hører til i ulike deler av forvaltningen i Norge; i stat eller kommune fordelt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Enkelte virksomheter har eierskap og styring, for eksempel for kritisk infrastruktur. Andre har drifts- eller vedlikeholdsansvar. Nødetatene er ofte i innsats og har en sentral rolle i samvirket.

Hvorfor samvirke?

Risikobildet og aktørbildet samlet viser med all tydelighet nødvendigheten av god koordinering og samarbeid. Mellom organisasjoner, på tvers av sektorgrensene og mellom ansvarlige myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ingen kriser er like, de manifesterer seg og utvikler seg forskjellig, krever håndtering av ulike ressurser og aktører, har ulikt konsekvenspotensiale og rammer forskjellig. Ett fellestrekk ved alle kriser kan imidlertid være behovet for tverrfaglig innsats.