Bilde av utsikt fra Fløyen
Omfattende kriser skjer ikke nødvendigvis innen kommunegrensene
Bilde: Andrew M.S. Buller

Vertskommunesamarbeid

Kommuner i Bergensregionen inviteres inn i vertskommunesamarbeidet om kommunenes lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Alle kommuner har et grunnleggende og generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Samfunnssikkerhetens hus ønsker å invitere kommunene i regionen til et tettere samarbeid om oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Bo- og arbeidsregion

Bergensregionen fungerer som en bo- og arbeidsregion. Store og alvorlige beredskapshendelser eller planlagte arrangementer påvirker gjerne store deler av regionen, og omfattende kriser skjer ikke nødvendigvis innen kommunegrensene verken når det gjelder hvordan befolkningen, miljøet eller samfunnsdriften rammes. Gjennom etaten Samfunnssikkerhetens hus har Bergen kommune etablert kapasitet i det forebyggende og det beredskapsmessige arbeidet som er robust nok til å kunne etablere samarbeid med omegnskommuner i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Samarbeidet er et supplement til eksisterende ordninger, og ivaretar kommunenes operasjonelle ansvar og nye samfunnsutfordringer mer effektivt.

Samarbeid er en forutsetning

Samfunnssikkerhetsutfordringer følger sjelden geografiske grenser. Et godt samarbeid er en forutsetning for å utnytte samlet kompetanse, ressurser og informasjon på en best mulig måte. Dette er også slått fast i Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 5, hvor det pekes på at der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser.

Bergen kommune tok initiativ til Samfunnssikkerhetens hus for å styrke kommunal beredskap og for å imøtekomme større og mer komplekse utfordringer i regionen. Samfunnssikkerhetens hus ble etablert for å bidra til å skape et tryggere samfunn ved å styrke det forebyggende arbeidet og regionens reelle beredskapsevne. Hensikten med etableringen var også å tilrettelegge for økt samhandling og koordinering på tvers, samt stimulere til innovasjon og nyskaping mellom samfunnsaktører i regionen. Gjennom vertskommunesamarbeid vil Samfunnssikkerhetens hus legge til rette for gode og effektive løsninger, økonomiske innsparinger og stordriftsfordeler gjennom investering i felles anlegg og utstyr, drift og vedlikehold. 

Støtte og bistand

Samarbeidet handler om vertskommunens støtte og bistand til samarbeidskommunen og innbefatter operativ støtte, støtte til rådgivning, kompetanseheving og forskning, tilgang på verktøy, systemer og fasiliteter. Samarbeidet er også basert på at samarbeidskommunen bidrar aktivt inn i felles oppgaveløsing med den kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å ivareta eget ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap på en forsvarlig måte. Samarbeidsmodellen som regulerer forholdet mellom vertskommunen og samarbeidskommunene er hjemlet i kommuneloven § 20-1, jf. § 20-2, som et administrativt vertskommunesamarbeid.

Vedtak om vertskommunesamarbeid i bystyret:
 

Etablering av vertskommunesamarbeid mellom Bergen kommune og Øygarden kommune

Etablering av vertskommunesamarbeid mellom Bergen kommune og Askøy kommune om samfunnssikkerhet og beredskap