Bilde av mennesker foran en tavle
SSH tilbyr sammen med Seksjon for kvalitet og styring konsern, kurs i risikostyring
Bilde: Dag Sverre Randen

Kurs i risikostyring for virksomhetsledere

I samarbeid med Seksjon for kvalitet og styring konsern, tilbyr Samfunnssikkerhetens hus kurs i risikostyring for virksomhetsledere.

Påmelding til kurset gjøres i KS-læring

Hvem passer kurset for: 

Kurset er relevant for kommunaldirektør, etatsdirektør, resultatenhetsleder og rådgivere som skal arbeide med risikostyring i Bergen kommune.

Anbefalte forkunnskaper: 

Kjenne til rammeverket for virksomhetsstyring, overordnet beredskapsplanverk/Bergen ROS 2024 og din enhet sin beredskapsplan. 


Kursdeltakerne skal etter endt kurs: 

  • Kunne planlegge, organisere, gjennomføre og følge opp risikovurdering i BkStyring.
  • Ha økt bevissthet om formålet med en risikovurdering og kunnskap om sentrale begrep og metode knyttet til risikovurdering
  • Ha økt kunnskap om analyseprosessen som helhet og økt forståelse for metodebruk gjennom de ulike delene av analyseprosessen

Undervisningsmetode:

Undervisningen er en kombinasjon av teori og praktisk gjennomføring i BkStyring.

Kursinstruktører

Kurset er et samarbeid mellom Seksjon for kvalitet og styring konsern og etaten Samfunnssikkerhetens hus og kursinstruktørene har lang erfaring fra analysearbeid og har god kjennskap til bruk av verktøyet i BkStyring.