Bilde av resepsjonen Bergen rådhus
Service og sikkerhetssenteret har blant annet ansvar for adgangskontroll på rådhuset.
Bilde: Erlend Eikås

Service- og sikkerhetssenteret

Service- og sikkerhetssenteret betjener flere av kommunens bygg og etater, og er et knutepunkt for alarm og adgangskontroll. Avdelingen er i Bergen Rådhus med resepsjonstjeneste og vektersentral.

Avdelingen behandler kommunens søknader om adgang, og utsteder adgangskort.

Service- og sikkerhetssenteret legger vekt på sikring av folkevalgte, offentlig ansatte i kommunen og å legge til rette for trygg ferdsel for publikum og allmennheten.

Avdelingen satser på kvalitet og kompetanse og investerer i de ansatte. Vi er veldig opptatt av at tjenestene vi leverer holder høyt faglig nivå og at våre ansatte som ønsker å styrke sine fagkunnskaper ikke bare får anledning til det, men også at de blir aktivt oppmuntret til det.

Proaktiv sikkerhet

Når vi snakker om proaktiv sikkerhet, snakker vi egentlig om å forsøke å forutse og forhindre uønskede hendelser fremfor å være et reaktivt tiltak som først virker etter at noe har skjedd. Vi bruker analytiske verktøy for å avdekke trusler og sårbarheter som igjen hjelper oss til å få på plass fornuftige tiltak. 

Det er ofte slik at med nye tiltak følger ny risiko. Det er derfor viktig at tiltakene er gjennomtenkte, at de gir mening, og at vi reduserer ny risiko så mye som mulig. 

Sikkerhetskultur

Avdelingen gjennomfører aktivt opplæring av alle ansatte, ikke bare vektere, og har et systematisk fokus på å bygge god sikkerhetskultur. Det er en viktig del av å forebygge uønskede hendelser. Service- og sikkerhetssenteret gjennomfører opplæring for ansatte innen brannvern og bevisstgjøring rundt sikkerhet. 

Fagsenter

Arbeidet med en systematisk sikringsrisikostyring innebærer at vi kontinuerlig jobber med sikringskonseptet, men også at vi deler vår fagkunnskap med andre i kommunen. Rådgivning, anbefalinger og deltakelse i kommunens prosjekter er en del av dette arbeidet.

Service- og sikkerhetsavdelingen utvikler kurs innen konflikthåndtering, rettet mot offentlig ansatte som har publikumskontakt, og innen SRA (sikringsrisikoanalyse). Avdelingens ansatte skal aktiv delta i sikkerhetsopplæring av kommunens ansatte. Opplæring av ansatte innen konflikthåndtering og styring av risiko er et svært godt tiltak for å unngå uønskede hendelser, samt bevisstgjøring rundt risiko.

Beredskap

Service- og sikkerhetssenteret etterlever konseptet om beredskap gjennom planverk, øving og trening. Sikkerhetsenheten har ukentlige øvelser som en del av våre beredskapstiltak. 

«Gjennom trening og øvelser tilegner vi oss kunnskap. Med kunnskap kommer selvtillit. Og med selvtillit og kunnskap står vi bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser.»